Algemeen

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Proeven aan Zee zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Wijnverkoop

Artikel 2. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Proeven aan zee behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Betaling kan geschieden via de website, contante betaling of betaling vooraf per bank (factuur in overleg).

Artikel 2.1. In gebreke blijven

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Proeven aan zee gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien u na de 2de betalingsherinnering in gebreke blijft, is Proeven Aan Zee bevoegd om 5% over het totaalbedrag per week te rekenen. Tenzij u een betalingsregeling heeft getroffen met Proeven Aan Zee.

Artikel 3. Levering
Levering alleen binnen Nederland na goedkeuring door Proeven aan zee van uw bestelling.

Horeca leveringen vinden plaats binnen 3 dagen, mits voor 12.00uur is besteld. Franco leveringen zijn vanaf 8 dozen, bij minder dan 8 dozen wordt er €15,00 bezorgkosten gerekend.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Proeven aan zee daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Bij beschadiging worden het bedrag inclusief eventuele retourzending door Proeven aan zee vergoed.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Proeven aan zee te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 4. Opschorten en Annuleringskosten
Het minimaal aantal deelnemers aan een proeverij, de cursus wijnvignet,- wijnoorkonde en wijnbrevet is 6 personen. Proeven aan zee behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende deelname, de deelnemers aan de cursus, na overleg, door te schuiven naar het eerstvolgende moment.

Annuleren van een arrangement dient te geschieden schriftelijk of per email uiterlijk 2 dagen (48 uur) van te voren. Indien annulering plaatsvindt binnen 2 dagen voor de start van het evenement worden 25% annuleringskosten in rekening gebracht.

Afmeldingen dienen te geschieden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de proeverij. Na deze gestelde termijn dient voor het reeds doorgegeven aantal personen te worden betaald.

Onze wijnproeverijen zijn vanaf 6 personen. Indien de groepsgrootte < 6 personen is, en na overleg met Proeven aan zee wordt besloten de proeverij door te laten gaan, dient alsnog een bijdrage voor 6 personen te worden betaald (tenzij anders overeengekomen).

Annuleren van deelname aan de cursussen wijnvignet, wijnoorkonde en wijnbrevet dienen schriftelijk of per email te geschieden uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de cursus. Indien annulering plaatsvindt binnen twee weken voor de start van de cursus worden 25% annuleringskosten in rekening gebracht.

Overig

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Proeven aan zee verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering aan huis op u over.

Artikel 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Aanvragen voorwaarden:
Deze Algemene voorwaarden van Proeven aan zee zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij Proeven aan zee, kantoor: Loet 53, 1741BN Schagen, Nederland
KvK-nummer 61730920

 

BTW nummer ontvangt u per mail bij uw bestelling